Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowa Policji w Opatowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibortt@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Sienkiewicza 30 w Opatowie. Siedziba nie jest oznaczona nazwą ulicy, jednakże nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Sienkiewicza znajduje się duży napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki. Do wejścia głównego prowadzą schody. Obok schodów zewnętrznych przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy z domofonem. Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną lub osobę obsługującą Recepcję. W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą z zestawem głośnomówiącym. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wyposażone jest w terminal DX80, z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem służący do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 805 25 00. Przejście z poczekalni budynku do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Po wejściu w holu głównym na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem "RECEPCJA". Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Po prawej stronie od wejścia naprzeciwko Recepcji znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Na parterze budynku znajduje się świetlica, w której mogą być przyjmowani interesanci. Pomieszczeni przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - Recepcji i poruszają się po terenie KPP w Opatowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przed budynkiem, na parkingu od ul. Sienkiewicza przed bramą główną wjazdową na plac manewrowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Opatowie za pośrednictwem smsa. Numer telefonu dla wiadomości sms to 723 192 069. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
do góry