Petycje do Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie - PETYCJE - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje do Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie. W przypadku braku właściwości komendanta powiatowego policji, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
                                       ul. Sienkiewicza 30
                                       27-500 Opatów
 • doręczyć osobiście – w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie w godzinach 7.30 – 15.30
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres opatow@ki.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Dziadowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
do góry