Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach lub jego Zastępcy przyjmują obywateli, w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12.

Komendant Powiatowy Policji w Opatowie lub I-Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżurny KPP w Opatowie  przyjmuje całodobowo interwencje, telefonicznie, telegraficznie, pisemnie, osobiście.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie, telegraficznie i faksem.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, a zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu.

Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

Skarga przesłana E- Mailem musi zawierać imię, nazwisko i adres skarżącego. W przeciwnym wypadku traktowana będzie jako anonim.

Poniżej podajemy nasz e-mail.:opatow@ki.policja.gov.pl 

Metryczka

Data publikacji : 20.04.2018
Data modyfikacji : 20.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry