Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - nadkom. Andrzej Kolera

 

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 

 

 1. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

 2. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zapobieganie, ujawnianie i ściganie sprawców popełnionych przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym na obszarze powiatu;

 3. realizacja pilotaży oraz zabezpieczeń imprez i uroczystości odbywających się na drogach;

 4. prowadzenie i nadzór na szczeblu Komendy nad ewidencją i rejestracją zdarzeń drogowych w bazie SEWIK oraz terminowością, kompletnością i poprawnością merytorycznych danych wprowadzanych do systemu;

 5. realizowanie na szczeblu Komendy zadań w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, w zakresie terminowej rejestracji przestępstw i wykroczeń oraz wprowadzaniem kart informacyjnych z sądów i organów dyscyplinarnych do systemu informatycznego KSIP;

 6. udzielanie informacji do firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych powstałych na skutek zdarzeń drogowych;

 7. realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych, wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych;

 8. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 9. prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 10. planowanie, inspirowanie i organizowanie zadań w zakresie profilaktyki społecznej;

 11. przygotowanie tematyki szkoleniowej i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie realizowanych zadań;

 12. kontrolowanie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy, transportu na potrzeby własne oraz przewozu materiałów niebezpiecznych;

 13. inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu drogowego;

 14. bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i wypracowywanie wniosków dotyczących zmian ukierunkowania, form i taktyki pełnienia służby oraz niezbędnego wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez inne komórki organizacyjne Komendy;

 15. organizowanie i koordynowanie działań realizowanych na terenie działania Komendy w ramach operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie z własnej inicjatywy wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę uczestników ruchu;

 16. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach będących w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji jako organu decyzyjnego;

 17. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 18. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg celem przeciwdziałania zagrożeniom  w ruchu drogowym.

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2017
Data modyfikacji : 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry