Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji  - podinsp. Gustaw Szczepański

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 

 1. organizowanie, wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego;

 2. organizowanie służby w patrolach i w obchodach oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania;

 3. organizowanie, koordynowanie i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem służb prewencyjnych;

 4. planowanie, koordynowanie i realizowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli podczas katastrof, klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz w czasie imprez, uroczystości i protestów społecznych;

 5. współdziałanie ze strażami gminnymi;

 6. wypracowanie skutecznych form działania, zmierzających do podniesienia efektywności pracy i przeciwdziałania zagrożeniom;

 7. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie konwojów i doprowadzeń osób;

 8. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie wykorzystania  i szkolenia psów służbowych;

 9. przygotowanie tematyki szkoleniowej i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w zakresie realizowanych zadań;

 10. obsługa systemu informatycznego KSIP zgodnie z zadaniami realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy;

 11. nadzór nad zgodnym z obowiązującymi przepisami zabezpieczeniem i przechowywaniem broni;

 12. planowanie, inspirowanie i organizowanie zadań w zakresie profilaktyki społecznej;

 13. koordynowanie i wypracowanie kierunków działań w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznych wśród nieletnich i w rodzinie;

 14. opracowanie i wdrażanie programów prewencyjnych w oparciu o oczekiwania społeczne oraz zagrożenie przestępczością i patologiami społecznymi;

 15. realizowanie i koordynowanie działań w zakresie prowadzonych zabezpieczeń prewencyjnych, akcji operacji policyjnych oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;

 16. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i profilaktyki społecznej;

 17. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej w Komendzie, zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania;

 18. organizowanie i wykonywanie oraz nadzór i kontrola działań Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

 19. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach będących w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji jako organu decyzyjnego;

 20. realizacja zdań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 21. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendy oraz nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych postępowań skargowych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych działających na terenie powiatu;

 22. ogłaszanie alarmów stanów osobowych komórek i jednostek organizacyjnych działających na terenie powiatu, w tym uruchamianie sił i środków w trybie alarmowym;

 23. planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie zadań obronnych Komendy oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;

 24. opracowywanie i aktualizowanie planów działania Komendanta Powiatowego Policji w warunkach stanów nadzwyczajnych.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2008
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry